ចុះ​ឈ្មោះ


  • បម្លែងឯកសារជាច្រើនតាមដែលអ្នកចង់បាន
  • ផ្ទុកឡើងបាច់ដូច្នេះអ្នកអាចអូសនិងទម្លាក់ឯកសារច្រើនក្នុងពេលតែមួយជំនួសឱ្យមួយម្តង ៗ
  • បម្លែងឯកសារពី 2GB ទៅ 100GB
  • 🚀 មានសមត្ថភាពក្នុងការស្នើសុំឧបករណ៍បំប្លែងបន្ថែមដែលត្រូវបន្ថែមទៅ WEBP.to