ලියාපදිංචි වන්න


  • ඔබට අවශ්ය තරම් ගොනු පරිවර්තනය කරන්න
  • කණ්ඩායම් උඩුගත කිරීම මඟින් ඔබට එකින් එක වෙනුවට එකවර ගොනු බොහොමයක් ඇදගෙන යා හැකිය
  • ගොනු 2GB සිට 100GB දක්වා පරිවර්තනය කරන්න
  • 🚀 WEBP.to වෙත එක් කිරීමට අමතර පරිවර්තන මෙවලම් ඉල්ලා සිටීමට හැකියාව ඇත